Paylaş | 11 Ocak 2022

“Anayasal Bir Güvence Olarak Silahların Eşitliği İlkesi” Konulu Sempozyum

Anayasa Mahkemesi Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM) ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde 10-11 Ocak 2022 tarihinde “Anayasal Bir Güvence Olarak Silahların Eşitliği İlkesi” konulu sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyum Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü ARSLAN ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR’ın açış konuşmaları ile başlamıştır.

Konferansın “Silahların Eşitliği İlkesi ve Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı” başlıklı ilk oturumunun başkanlığını Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cumhur Şahin yapmıştır. Bu oturumda; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı “Silahların Eşitliği İlkesinin Felsefi Temelleri ve İnsan Hakları Belgelerindeki Yeri”, Anayasa Mahkemesi Raportörü Muzaffer Korkmaz “Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı Bakımından Silahların Eşitliği İlkesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güneş Okuyucu Ergün “Silahların Eşitliği Bağlamında Avukatların Rolü”, başlıklı bildiri sunmuştur.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil’in yönettiği “Suç İsnadına İlişkin Yargılamalarda Silahların Eşitliği İlkesi” başlıklı ikinci oturumda; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Güngör “Silahların Eşitliği İlkesine Yönelik Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, Anayasa Mahkemesi Raportörü Dr. Akif Yıldırım “Anayasa Mahkemesi ve AİHM Kararlarında Silahların Eşitliği İlkesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner “Silahların Eşitliği İlkesinin Ceza Muhakemesi Hukukundaki Yansımaları”, Anayasa Mahkemesi Raportörü Denizhan Horozgil “Ceza Yargılamalarında Hukuki ve Fiilî Karinelere Dayanılması” başlıklı bildiri sunmuştur.

Başkanlığını Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Kadir Özkaya’nın yaptığı “İdari Yargıda Silahların Eşitliği İlkesi” başlıklı üçüncü oturumda; Anayasa Mahkemesi Raportörü Mehmet Sadık Yamlı “Anayasa Mahkemesi ve AİHM Kararlarında Silahların Eşitliği İlkesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. K. Burak Öztürk “Silahların Eşitliği İlkesinin İdari Yargılama Usulündeki Yansımaları”, Anayasa Mahkemesi Raportörü Dr. Recep Kaplan “Anayasa’daki Güvenceler Vergi Mevzuatındaki Güvencelere Karşı: Silahların Eşitliği İlkesi Üzerinden Bir Analiz” başlıklı bildiri sunmuştur.

Başkanlığını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen’in yaptığı “Medeni Yargıda Silahların Eşitliği” başlıklı son oturumda; Anayasa Mahkemesi Raportörü Ayhan Kılıç “Anayasa Mahkemesi ve AİHM Kararlarında Silahların Eşitliği İlkesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Hanağası “Silahların Eşitliği İlkesinin Medeni Usul Hukukundaki Yansımaları”, Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seda Gayretli Aydın “Hukuk Yargısında Ses ve Görüntü Yoluyla Duruşmaya Katılma ve Silahların Eşitliği İlkesi” başlıklı bildiri sunmuştur.

Oturumlar soru-cevap bölümlerinin ardından plaket takdimi ile sona ermiştir.

Program kaydını Anayasa Mahkemesi YouTube sayfasından izlemek için tıklayınız.

Başkan Arslan’ın konuşma metnine ulaşmak için tıklayınız.