Hakkında

Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM) 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 29. maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca 19/7/2018 tarihinde 2018/10 sayılı Genel Kurul Kararı ile kurulmuştur.

AYAM'ın kuruluş amacı; anayasa yargısı alanında araştırma faaliyetleri yürütmek, ihtiyaç duyulan konularda mukayeseli hukuk çalışmaları yapmak, mahkeme tarafından verilen ilkesel nitelikteki önemli kararları derlemek, mahkeme faaliyetlerine yönelik yıllık raporları hazırlamak, anayasa yargısı alanında süreli ve süresiz yayınlar yapmak, hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik yaz ve kış stajları düzenlemek, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay, yuvarlak masa toplantıları ve benzeri bilimsel etkinlikleri düzenlemektir. AYAM, kuram ve uygulama arasında bir köprü vazifesi görerek bu iki alanın birbirine katkı sunmasını hedeflemektedir.

AYAM’ın yayın faaliyetlerinin başında “Anayasa Yargısı” dergisi gelmektedir. Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümlerinde düzenlenen sempozyum bildirilerinin 1984’ten bu yana düzenli olarak yayımlandığı bir yayın olarak doğmuş, 2019 yılından itibaren 36(1) sayısı ile birlikte yılda iki defa yayımlanan bilimsel ve hakemli dergi formatına dönüşmüştür. Böylece derginin bir sayısı yalnızca hakemli makalelerden oluşurken bir sayısı hakemli makalelerin yanı sıra anılan sempozyumdaki bildirileri de içerecek şekilde yayımlanmaktadır. Dergide anayasa ve insan hakları hukuku alanındaki kuramsal ve mukayeseli çalışmalara, içtihat ve uygulamaları inceleyen çalışmalara ve bu alanlarla bağlantılı olan diğer hukuk dallarıyla ilgili çalışmalara yer verilmektedir.

AYAM bireysel başvuru ve norm denetimi ilke kararlarını “Seçme Kararlar” başlığı altında kitap olarak yayımlamaktadır. Her yıl iki ayrı kitap olarak yayımlanan bu eserlerde içtihadın gelişimi açısından önem taşıyan ve benzer nitelikteki konularda emsal teşkil eden kararlar ile kamuoyu tarafından yakından takip edilen başvurulara ilişkin kararlara yer verilmektedir. AYAM bunun yanında bireysel başvurulara ilişkin karar özetlerini konulara göre tasnif ederek yayımlamakta ve bu şekilde ilgililerin Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru içtihadına daha kolay ve hızlı erişimine katkı sunmayı hedeflemektedir. AYAM’ın hazırladığı “Anayasa Mahkemesi Yıllık Raporu” ise norm denetimi ve bireysel başvuru kararlarına ilişkin seçme basın özetlerinin yanı sıra istatistikler ile ulusal ve uluslararası faaliyetlere ilişkin bilgileri içermektedir.

AYAM, yayın faaliyetlerinin yanında anayasa yargısı ve insan hakları alanında bilimsel toplantılar da düzenlemektedir. Anayasa Mahkemesi kuruluş yıl dönümü kutlamalarının akademik program kısmını AYAM gerçekleştirmektedir. Bunun yanında hukuk fakülteleri, üniversiteler bünyesindeki insan hakları merkezleri ve kamu kurumları ile ortak programlar yapılmaktadır. Anayasa Mahkemesi bünyesinde hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik staj programını da AYAM düzenlemektedir. AYAM’ın düzenlediği bilimsel etkinliklere “Haberler” sekmesinden erişim sağlanabilir. AYAM'ın gerçekleştirdiği bilimsel etkinliklerin kaydı Anayasa Mahkemesi YouTube sayfasında ilgililerin istifadesine sunulmaktadır.

AYAM koordinatörlüğünü Anayasa Mahkemesi Raportörü Dr. Ömer Gedik yürütmektedir.  Merkez sekretaryasında Uzman Erman Manav ve Didem İlhan görev yapmaktadır.

AYAM görev ve sorumlulukları ile çalışma usullerine ilişkin düzenlemenin yer aldığı yönetmelik için tıklayınız.