Anayasa yargısı alanında araştırma faaliyetleri ile ihtiyaç duyulan konularda mukayeseli hukuk çalışmaları yapmak ve yaptırmak; misafir araştırmacıları kabul etmek; mahkeme tarafından verilen ilkesel nitelikteki önemli kararları ilgili başraportörün görüşünü alarak tespit etmek; derlemek ve yayınlamak; mahkeme faaliyetlerine yönelik yıllık raporları hazırlamak ve yayınlamak; Anayasa yargısı alanında süreli ve süresiz yayınlar yapmak; ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay, yuvarlak masa toplantıları ve benzeri bilimsel etkinlikleri düzenlemek amacıyla 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 29. maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca 19/7/2018 tarihinde 2018/10 sayılı Genel Kurul Kararı ile Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM) kurulmuştur.